Rekrutacja

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z siedzibą w Nowym Miasteczku, (kod pocztowy: 67-124), ul. Głogowska 10, tel: 68 388 84 31, adres e-mail: biuro@wzgorzadalkowskie.pl

Celem zbierania danych jest:

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą Fundacji

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 


KOMUNIKAT Z DNIA 30.03.2018r.

Rekrutacja do Niepublicznych Żłobków w Siedlisku, Nowym Miasteczku oraz Lesznie jest możliwa do wyczerpania wolnych miejsc.


Rekrutacja tradycyjna (papierowa)

 


Rekrutacja on-lineImiona i nazwisko rodziców (opiekunów)*
Inne uwagi o dziecku


Zobowiązuje się do regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z korzystaniem mojego dziecka z placówki oświatowej

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :
1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko, reprezentowany przez Dyrektora Biura , NIP: 9252020159, REGON: 080106331, tel.: 68 3888 431.
2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, tel.: 68 3888 431.
3. Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z naborem dzieci do placówek Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku.
4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie:
a. Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
b. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235) z późniejszymi zmianami.
c. Regulamin Porządkowy Żłobka.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :
a. dostępu do powierzonych danych osobowych,
b. sprostowania powierzonych danych osobowych,
c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f. przenoszenia powierzonych danych,
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” nie będzie przekazywała zbieranych danych do państw trzecich.
8. Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” nie będzie profilowała zbieranych danych osobowych.
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do placówek Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
11. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” nie będzie miała podstaw prawnych włączenia Karty zgłoszenia dziecka do żłobka do procedury naboru.

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku, reprezentowanej przez Dyrektora Biura,
NIP: 9252020159, REGON: 080106331, z siedzibą w Nowym Miasteczku, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko, w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do placówek Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku.