Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko, reprezentowany przez Prezesa Zarządu , NIP: 9252020159, REGON: 080106331, tel.: 68 3888 431.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: ado@wzgorzadalkowskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko.
 3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osób niepełnoletnich, których jest Pan/i prawnym opiekunem, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i naboru dzieci na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i lit c).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora.
 6. Każda z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu o którym mowa w pkt 3.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.